INFORMACE PRO POŘADATELE


Ohlašování veřejných hudebních produkcí

Poplatky za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce a nikoliv účinkující. Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost bez výběru vstupného – např. svatby, soukromé oslavy, apod.) jsou od těchto poplatků osvobozena.

Pořadatel je povinen vyžádat si  před konáním veřejné produkce, kde užívá snímků výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů pomocí technických zařízení (rádio, televize, CD atd.), svolení písemnou formou od ochranných organizací, které zastupují oprávněné nositele práv chráněných autorským zákonem, tj. autorů textu a hudby, výkonných umělců a výrobců, a zaplatit jim příslušnou odměnu.

S účinností od 01. 01. 2018 bylo vytvořeno jedno kontaktní místo, kterým bude na základě pověření společnostmi INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA jediný kolektivní správce, a to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Od tohoto data stačí uzavřít pouze jednu licenční smlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše uvedené správce.

Veškeré další informace naleznete na webových stránkách OSA. Společnost BMP Events ani žádný její člen neručí za aktuálnost výše uvedených údajů. Vždy je třeba, vzhledem k častým změnám ze strany kolektivních správců autorských práv, vycházet z jejich aktuálních pravidel.